Regler

 Street Week Sweden 2021

Regler & förfarande

 

 

Beskrivning

Entusiastbilstävling uppdelad i fem separata körtillfällen där deltagande fordon ska köras för egen maskin mellan banorna.

Ingen elimineringsstege utan snabbaste tid av maximalt tre försök vid respektive bana/körtillfälle läggs samman.  

Totaltiden delas sedan med antalet körtillfällen och snabbaste snittid i respektive klass segrar.

En totalsegrare för snabbaste bil oberoende av klass kommer att koras.

 

Allmänna regler

Vid ankomst till Street Week så kontrolleras att bilen är anmäld i rätt klass varpå det utförs en säkerhetskontroll på fordon och förarutrustning.

Förarens körkort och gällande trafikförsäkring för fordonet skall uppvisas.

Fungerande halvljus och bromsljus kontrolleras på deltagande ekipage och skall fungera. Varningstriangel skall finnas i fordonet.

Det finns bullerkrav på de banor vi kommer till. De är inte begränsade till ett visst db som kontrolleras utan handlar om att vi inte kan störa obegränsat där detta bygger på ömsesidigt samförstånd. Som en övergripande regel tillåts därför inte zoomis-headers men vet du med dig att du har extremt hög ljudnivå även med traditionella grenrör ber vi dig att åtgärda detta innan ankomst till första banan

Arrangörens målsättning är att vara flexibel och ge alla en möjlighet att tävla men detta bygger på ett ömsesidigt säkerhetstänkande där uppenbara och stora avsteg från praxis inte kommer att godkännas. Kontakta arrangören i förväg om oklarhet råder.

Ett system med varningar finns för förseelser inom våra tävlingsområden.

Första och andra avvikelsen från reglerna i depån renderar i en varning.

Vid tredje förseelsen så tas din bästa godkända tid för dagen bort från tävlingsresultatet.

Skulle du tilldra dig ytterligare varningar under veckan så utdelas tidstillägg om 60 sekunder.

 

En tät miljömatta skall alltid finnas under hela fordonet i depå.

 

Bilar av buss- och skåpbilskonfiguration är inte kvalificerade att delta i Street Week.

Rena specialbyggen kan dock ges undantag vid individuell prövning.   

 

Arrangören förbehåller sig rätten att justera regler fram till första start.

 

Anmälan Street Week

Ordinarie anmälan:

Denna öppnar 27/2 2020 klockan 10.00.

När tävlingens maximala antal deltagare uppnåtts enligt först till kvarn-principen stängs anmälan och ett kösystem upprättas som möjliggör övertagande av plats vid eventuella avhopp. Rätten att kunna överlåta en anmäld plats förutsätter att maximalt antal deltagare har uppnåtts och kölista existerar. Kölista publiceras på hemsidan och ersättare vid avhopp måste ske i turordning från denna. Maximalt antal deltagare i Street Week är 200.

 

Föranmälan:

De som placerat sig som 1, 2 eller 3 i sin klass under Street Week 2019 plus de förare som kört dom tre tidigare StreetWeektävlingarna ges möjligheten till föranmälan från och med 21/2 2020 klockan 10.00.

Om du är en av de som kvalificerar sig till möjligheten att föranmäla dig måste detta ske före ordinarie anmälan öppnar för att du ska vara garanterad en plats.

Observera att möjligheten till föranmälan gäller specifik förare och inte team eller fordon.

 

Pris 7800:- inkluderar förare och en (1) Co-driver samt bankett med mat för båda och varsin exklusiv StreetWeekracer t-shirt.

 

 

Tävlingsförfarande

Street Week är öppet för bilar med minst fyra hjul enligt redovisad klassindelning.

Arrangören förbehåller sig rätten att anpassa tävlingsförfarande och tidsschema ifall yttre faktorer så kräver.

 

Vid regn kan även tävlingssträckan kortas ner om arrangören bedömer det vara en möjlig lösning.

Tillgänglig körtid på respektive bana kan i händelse av yttre påverkande faktorer kortas, flyttas eller förlängas vars beslut kan tas under pågående tävling.

Om tävlande inte lyckas genomföra godkänd körning under aviserad tidsram ges 60 sekunder som tid för det enskilda körtillfället.

 

Om regn eller annan yttre faktor tvingar ett enskilt körtillfälle/bana att avbrytas i förtid kommer den att strykas från resultatlistan om färre antal repor är körda än det finns kvarvarande deltagare i tävlingen. Eventuella körningar som hunnit genomföras innan avbrottet stryks och den dagens tävling utgår i sin helhet. Den banan/körtillfället finns då inte med vid beräkning av snittet vid tävlingens slut.  

 

Om samma antal- eller fler repor genomförts som det finns kvarvarande deltagare i tävlingen stryks tävlingsdagen inte. Detta då det är öppen upplining, vilket i praktiken innebär att alla getts en chans till minst ett körtillfälle när samma antal repor som kvarvarande deltagare uppnåtts.

 

Körtillfällen i Street Weeks regi sker på avlyst bana med tävlingsförsäkring.

Tävlingssträcka 201m.

Banor är ej preparerade av arrangören men banpreparering kan förekomma på vissa banor.

 

Minst en godkänd repas tidkort per bana/körtillfälle är grunden för tävlingen. Misslyckas man med detta under sina tre första försök utdelas strafftid om 60 sekunder.

Finns tidsutrymme för fler försök betraktas dessa som test & tune och beaktas inte i tävlingsresultatet oavsett ET.

Tillgänglig tid och antal repor vid varje bana/körtillfälle styrs av yttre faktorer utan andra garantier än att en repa per deltagare kan komma att köras. 

Bilar som ännu inte hunnit köra sin första repa innan kl 14.00 har förtur i uppliningen framför de som redan hunnit köra en eller flera repor.

 

Tävlingsrepa räknas som påbörjad då fordonet passerat burnoutvattnet med framhjulen.

Maximalt en burnout per repa. Observera att så kallad torrdragare räknas som burnout och får inte ske utöver en ordinarie. Alla överträdelser mot själva tävlingsförfarandets grunder medför att tiden stryks samtidigt som repan betraktas som genomförd.

 

Alla deltagare måste för egen maskin ta sig av från tävlingsbanan och dess tillhörande återkörningsområde efter genomförd repa. Återkörning skall ske skyndsamt om separat väg för detta finns annars samtidigt som övriga återkallas, du får inte vänta tills nästa grupp med att återköra. Inget arbete får ske på fordonet under återkörning utöver att ta hand om eventuell bromsskärm.

Om du skulle misslyckas med ovanstående så stryks repan men räknas som körd.

 

En (1) registrerad deltagare får assistera i startområdet men inte vidröra bilen under burnoutförfarandet eller på annat sätt hålla fast den.

 

Observera följande: Street Week förfogar över tävlingsbanor som ska återlämnas i ursprungligt skick. Längre stillastående burnouter som kan skada asfalten tillåts därför inte. Om Street Weeks funktionär ger dig tecken att avbryta en stillastående burnout måste detta respekteras. Om funktionärs tecken om detta ignoreras ansvarar förare för att eventuella efterkrav från banägare regleras.  

 

Säkerhet

Alla fordon oavsett klass har ett individuellt säkerhetsbreakout.

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra vilken säkerhetsnivå (säkerhetsbreakout) som ska gälla för just ditt fordon även under pågående tävling.

En klass har ovanpå detta ett eget klassbreakout och det är Hot Rod.

Om du underskrider ditt säkerhetsbreakout  (och/eller klassbreakout i Hot Rod) sker följande:

Om bilens breakout underskrids så stryks repan men räknas som körd.

Om du underskrider breakout vid fler än tre tillfällen under veckan så tilldelas du 60 sekunders tidstillägg.

Om överträdelse av säkerhetsbreakout är mer än 5 km/t i hastighet eller 0,5 sekunder i ET motsvarar detta den högsta nivån av överträdelse och ger direkt 60 sekunders tidstillägg.  

Vid andra 60 sekundersvarningen gällande säkerhetsbreakout sker omedelbar uteslutning ur tävlingen.

 

Om det uppstår oklarheter exempelvis gällande däck så är det upp till föraren och inte arrangören att med officiell dokumentation styrka däckbredd eller andra oklarheter.

Maila Street Week innan tävlingen och fråga om du är osäker.

 

Alla lösa föremål måste ovillkorligen lastas ur fordonet innan tävlingsrepa genomförs.

Som löst föremål klassas även ej fast monterad brandsläckare.

 

Krav om heltäckande klädsel, hjälm, handskar och bälte ställs som grund. Den personliga skyddsutrustningen ska sedan följa bilens prestanda enligt motsvarande praxis i dragracing. Vid varje ny bana kan säkerhetskontroll komma att repeteras.

 

• Öppna bilar oavsett cabriolet eller bilar med plasttak vilka saknar båge eller rundslagningsskydd har 9 sek/201m som säkerhetsgräns. De får inte heller bruka däck avsedda för racing, oavsett DOT-märkning eller inte. 

 

• Bilar med tvåpunktsbälte får inte bruka däck avsedda för racing, oavsett DOT-märkning eller inte samt har en säkerhetsgräns på 8,00 sek och krav på integralhjälm.

 

• Har du minst trepunksbälte och plåttak har du 6,80 sek/201m som säkerhetsgräns.

 

• Bilar snabbare än 6,80 sek/201m har båge/racingkläder SFI 3.2A1 eller motsvarande

samt 4-punkts bälte som minimikrav.

 

• Bilar snabbare än 190 km/t kräver en stegrande säkerhetsnivå enligt följande gränsvärden i Street Week:

 

• Hastighet över 190 km/t – Bur och fast monterad racerstol med minimum 5-punktsbälte. Head and Neck Restraint Support (HNRS/FHR) integralhjälm minimum Snell SA 2005 eller motsvarande FIA. Skyddskläder enligt SFI 3.2 A5 eller motsvarande.

 

• Hastighet över 205 km/t – Taggat chassie motsvarande 8,5 på 402m med medförande personlig säkerhetsutrustning av samma nivå. Chassietagg oavsett organisation ej äldre än 7 år. Bälte ej äldre än 2016-01-01.

 

• Hastighet över mål 220 km/t och uppåt – Taggat chassie motsvarande 7,5 på 402m med medförande personlig säkerhetsutrustning av samma nivå. Chassietagg oavsett organisation ej äldre än 7 år. Bälte ej äldre än 2016-01-01.

 

Street Weeks säkerhetspersonal har utbildning och utrustning att hantera fordon som använder Bensin, Metanol, Diesel och E85 som drivmedel. Inga andra fordonsbränslen är tillåtna såsom eldrift, gas och hybridlösningar. Lustgas som power adder påverkas inte av denna regel utan faller under allmänna säkerhetsföreskrifter enligt motsvarande praxis i dragracing.  

Minst en brandsläckare med minimum 5kilo valfritt släckmedel skall finnas lätt tillgänglig i ditt depåområde.

 


Reklam, startnummer och arrangörens dekaler

Arrangören disponerar fritt utrymme på deltagande fordon för egen streamer till framruta, startnummer och fyra av Street Week tillhandahållna sponsordekaler som skall appliceras på framskärmen eller motsvarande för bilar utan framskärm. Själva startnummerdekalerna skall sitta på höger respektive vänster sida enligt anvisning, storlek ca: 300x300mm

Arrangörens dekaler erhålls efter säkerhetskontroll och klassindelning.

Rutstreamern är även att betrakta som bevis för besiktningsgodkännande.  

Egna dekaler på fordonet är tillåtet men arrangörens tillgång och önskade placering på bilens framruta har alltid företräde. Dekalernas placeringar finns angivet på streetweek.se

 

Politiska och/eller religiösa budskap, symboler och loggor är ej tillåtna att exponera på fordon och vidhängande kärra under Street Week. Detsamma gäller även andra budskap som kan provocera och väcka anstöt. Tävlingsledningen har alltid tolkningsföreträde om vad som är tillåtet eller inte.

 

 

Transportsträckor

Du och din/dina Passagerare skall köra mellan tävlingsbanorna med ditt fordon.

Ingen bogsering, bärgning eller transport med trailer tillåten.

 

Inga servicefordon tillåtna. Verktyg och tillbehör måste transporteras av den egna tävlingsbilen men släpvagn är tillåtet. Varje deltagare ansvarar för sitt eget transportbehov och får inte ta hjälp av andra deltagare då detta likställs med servicefordon.

 

Eventuell släpvagn har fri storlek men måste dras av tävlingsfordonet vid alla transporter.

Den anmäls vid första tävlingsbesiktning och skall följa med fram till målgång.

Besiktigas ett släpfordon in så utrustas även det med arrangörsdekaler.

 

Tävlingsfordonet måste passera i förväg angivna kontrollplatser och dokumentera att fordon och förare är på plats. Var dessa är belägna meddelas i samband med respektive dags schema. Dokumentationen skall sändas fortlöpande till arrangören.

Färdväg mellan banor och kontrollplatser är valfri.

 

OBS! Hela Street Weeks existens bygger på ett samförstånd att inte skapa negativ uppmärksamhet genom buskörning under transportsträckorna där verksamhetens art gör att vi har ögonen på oss. Om inte detta respekteras kommer det att minst att resultera i tidstillägg men också uteslutning ur tävlingen är en möjlighet, beroende på förseelsens art. Blir du utesluten ur Street Week kan det även gälla framtida upplagor av Street Week.

 

 

Mekaniker och passagerare

Förare och en (1) medföljande passagerare ingår i anmälningsavgiften, ytterligare platser förutsätter separat biljett. Antalet medpassagerare är fritt men kan inte vara fler än vad det finns säten i bilen.

Endast registrerade förare och passagerare i Street Week får arbeta med fordonen. Passagerare måste vara med från starten av respektive tävlingsdag för att ha rätt att arbeta med tävlande fordon. Registrerade förare och mekaniker i Street Week är tillåtna att hjälpa till med arbete på andra bilar än sin egen. Detta gäller både på banor och vid eventuellt arbete på bil/släp under transportsträckor

 

Det går att anmäla en tillfällig passagerare en eller flera sträckor om man exempelvis vill skjutsa en sponsor. Detta skall dock meddelas innan den aktuella sträckan påbörjas. Denna tillfälliga passagerare får iså fall inte ha med sig något som kan påverka bilens prestanda eller på annat sätt bidra till justeringar/reparationer av fordonet.

Extrapassageraren får en tillfällig ackreditering för detta tillfälle.

 

Pressackrediterade personer får om så önskas åka med under en transportsträcka. Din ordinarie co-driver måste dock samtidigt transportera sig samma sträcka.

Aktuell pressrepresentant måste då ha av oss utfärdat pressband runt handleden.

 

 

Reservdelar

Grundregeln i Street Week är att allt du behöver ska vara med från start och transporteras av dig själv. Saknas reservdelar som är förutsättning för fortsatt deltagande kan tävlingsledningen godkänna att dessa anskaffas och transportbehov lösas.

Detta innebär inte att grundregeln upphör utan att du ska ha råkat ut för ett icke förutsägbart haveri vilket kräver reservdelar utanför vad som är att betrakta som nödvändigt för normala servicerutiner av din typ av fordon.

Tävlingsledningen måste i förväg godkänna anskaffande av reservdelar som sker under tävlingens gång och kommer även granska transporten av dessa för att säkerställa att det inte ska betraktas som bruk av servicefordon.

 

Ingen annan transport av andra teams reservdelar är tillåtet och vars överträdelse medför strafftid.

 

Alla förfrågningar om anskaffande av reservdelar och transport av dessa bedöms från fall till fall. 

 

 

Akut bärgning/bogsering

Om akut problem uppstår under en transportsträcka där det är trafikfarligt att stå kan kortare bogsering/bärgning/trailning tillåtas för att komma till närmsta säkra plats för reparation. Om så är fallet måste tävlingsledningen kontaktas innan detta påbörjas.

Kontroller kommer att utföras under transportsträckorna för att säkerställa att regler följs.

 

Missat körtillfälle/transportsträcka

Om du tvingas bryta en transportsträcka/körtillfälle så har du fortfarande möjlighet att fortsätta i tävlingen. Dock blir din tid för den aktuella tävlingsdagen 60 sekunder oavsett eventuell bättre tid.

 

Om du tvingas bryta från 3 transportsträckor betraktas detta som att inte ha lyckats fullfölja tävlingen varpå du diskvalificeras från fortsatt tävlande på banorna.Regelbrott allmänt

Vid eventuellt regelbrott så blir straffpåföljden 60 sekunder påslag på aktuell dags tid. Vid upprepade regelbrott kan även diskvalificering tillämpas. Hit hör även att förstöra för arrangör, medtävlare eller vara en uppenbar säkerhetsrisk.

En av Street Week utsedd domarjury avgör eventuella tvister.

Även en missad checkpoint ger 60 sekunders påslag.

 

Campingfordon/supporters

Camping och tävlingsbilar skall vara separerade under pågående tävling. Således får inte tävlingsbilar finnas på campingområdet under den tid som körningen hålls öppen.

 

Fordon för boende får medfölja men inte vara servicefordon såsom beskrivs i tävlingsreglerna. Dessa anmäls som campingfordon och får inte medfölja till det begränsade utrymme som utgörs av tävlingsdepå.

 

Förare och passagerare av campingfordon räknas inte som teammedlem och har därmed inte rätt att utföra arbete på tävlingsfordon.

Medföljande campingfordon räknas som del av Street Week där arrangören har rätt att inspektera dessa huruvida regler om transport av tävlandes reservdelar följs.

Tävlingsfordon får flyttas till campingområdet under förutsättning att gällande tävlingsregler följs.

 

Tunga trailerekipage är inte berättigade plats på till Street Week tillhörande campingområden.

  

Avbrutet deltagande

Om du av någon anledning tvingas lämna Street Week innan tävlingen är avslutad måste du underrätta tävlingsledningen. Annars kommer dina hitintills presterade körningar att plockas bort från tävlingsresultaten. Enbart deltagare som genomfört Street Week eller officiellt brutit ingår i dessa.

 


Övrigt

Street Week Sweden har som ambition och mål att skapa en rolig och rättvis tävling för alla men det kan komma att uppstå regelfrågor vi inte kunnat förutse. Vi kommer att arbeta under tävlingens gång för att undvika och lösa eventuella situationer men ber er ha överseende ifall de skulle uppstå.

Vi ser fram emot en minnesvärd vecka tillsammans!  


Det finns inga produkter att visa i denna kategori.